Tarieven & Afspraken

Erelonen &

kosten

Naast het nastreven van enkel kwalitatief hoogstaande dienstverlening vinden wij het even belangrijk dat tussen de advocaat en de cliënt concrete afspraken worden gemaakt omtrent het ereloon en de kosten die worden aangerekend.

Transparantie in de facturatie is een essentieel onderdeel van de vertrouwensband die wij met ons cliënteel trachten op te bouwen.

Erelonen

Voor het ereloon werken wij met uurtarieven of forfaitaire vaste bedragen, afhankelijk van de aard van de (juridische) prestatie. Perfect op maat en rekening houdend met de verzuchtingen en bijzondere wensen van de cliënt.

Een periodieke afrekening wordt ook steeds voorzien wanneer daarom wordt gevraagd. Regelmatig, in functie van het verloop van het dossier worden provisies gevraagd. Voor incasso-dossiers is een afzonderlijke facturatiewijze voorzien, op basis van het in te vorderen bedrag. Een duidelijke werkwijze die wij reeds jaren succesvol hanteren en zeer geapprecieerd door ons cliënteel.

Kosten

De kosten worden nauwgezet en gedetailleerd bijgehouden. Vaste bedragen worden vastgesteld per post; brieven, faxen, e-mails, verplaatsingen, dactylografie, …

Ook hier is een periodieke afrekening mogelijk. Bij de financiële afhandeling van onze dossiers beogen wij enerzijds, in de mate van het mogelijke, de cliënt voldoende inzicht te geven in de verwachte kostprijs, anderzijds moet de afrekening weergeven wat werkelijk werd gepresteerd en welke kosten effectief werden gemaakt.

Een werkwijze die voldoet aan de verwachtingen van de cliënt. De vermelde bedragen op facturen of kostennota’s uitgaande van ons kantoor zijn steeds BTW exclusief, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders vermeld. Indien u hieromtrent vragen heeft zijn wij steeds bereid bijkomende informatie te verschaffen.

Advies of jurdisch bijstand nodig?